REGULAMIN:

 1. Postanowienia ogólne:
  1. Regulamin ten określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego InfinityCore.pl, jego subdomen oraz warunki sprzedaży dostępnych w nim produktów. Właścicielem jest UNFORGE LTD, spółka zarejestowana w Wielkiej Brytanii, Unit 4e Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, England, S63 5DB Company No. 10723616. Kontakt z właścicielem można uzyskać pod linkiem.
  2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług są zobowiązani zapoznać się z niniejszym regulaminem.
  3. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu.
  4. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
  5. Właściciel zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin właściciel odstąpi od realizacji zlecenia.
  6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za błędy przy wypełnianiu zamówienia w wyniku których usługa została źle przyznana lub nie została przyznana wcale.
  7. Właściciel zastrzega sobie prawo do zabrania usługi bez wcześniejszego poinformowania abonenta, jeśli użytkownik łamie regulamin sieci/serwerów. Użytkownik nie ma prawa żądać wówczas zwrotu środków za pozostały okres trwania usługi.
 2. Zasady korzystania z usług:
  1. Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędy w użytkowaniu sklepu przez klienta.
  2. Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów zakupu w przypadku zostania zbanowanym na serwerze.
 3. Zawarcie i rozwiązanie umowy oraz zwroty:
  1. Zamówienia dokonane w sklepie InfinityCore.pl realizowane są do 24 godzin.
  2. Promocje organizowane przez UNFORGE LTD, rabaty lojalnościowe, zniżki pakietowe, oraz inne okazje, nie mogą być łączone.
  3. Umowa o świadczenie usług UNFORGE LTD może być zawarta poprzez zakup usługi bezpośrednio przez portal. Umowa zawierana jest pod warunkiem zapłaty podanej ceny, co oznacza, że w przypadku braku zapłaty umowa ulega rozwiązaniu.
  4. Płatności za usługi UNFORGE LTD mogą być dokonywane w formie: przelewu z konta bankowego, przelewu internetowego, sms.
  5. Wszelkie błędy lub zmiany w transakcji powinny byc zgłaszane do 3 dni od wykonania i potwierdzenia transakcji.
 4. Postępowanie reklamacyjne:
  1. W przypadku gdy użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji lub skorzystania z 14-dniowego okresu odstąpienia.
  2. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: support@infinitycore.pl w terminie do 14 dni od dnia dokonania płatności.
  3. Reklamacja powinna zawierać Imię i Nazwisko, potwierdzenie wpłaty, datę dokonania płatności i numer transakcji przelewy24 lub paysafecard.
  4. Wszelkie zwroty odbywają się poprzez transakcje na konto bankowe osoby występującej o zwrot.
  5. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 10 dni od dnia otrzymania reklamacji.
  6. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby UNFORGE LTD.
  7. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.
  8. Użytkowników obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.
  9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa brytyjskiego.
 5. Zasady polityki prywatności znajdują się pod tym linkiem.